<<เรียนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด"

ท่านคิดว่าหน่วยงานเราควรปรับปรุงเรื่องใด

อาคารสถานที่
บุคลากร
การให้บริการ
นโยบายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 29481
คำแนะนำ: 0

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
Website counter
 การเป็นสมาชิกสหกรณ์


 การบริการสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้                 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์                  
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ                  
(3 ) เป็นข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสุรินทร์ หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ หรือข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัดสุรินทร์”           
(4) เป็นผู้ประพฤตินิสัยดีงามการเข้าเป็นสมาชิก             ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมี       ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 คน หนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรองเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้  คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก    ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุมค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์  คนละ 100  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
***  สมัครสมาชิกได้อย่างไร***         
1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (ดาวน์โหลด) และมีผู้บังคับบัญชารับรอง
         
2. แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ,สำเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองเงินเดือน
         
3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ  100 บาท  
         
4. ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
         
5. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรับในคราวประขุมประจำเดือนของทุกเดือน
สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก                      ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน    เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1)  เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3)  เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5)  สิทธิอื่น ๆ  ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
(2)  เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่              สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ   สัญชาติและที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง    
การขาดจากสมาชิกภาพการขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1)  ตาย
(2)  ลาออก
(3)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์
การลาออกจากสหกรณ์                 สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว   จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ   ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)  ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2)  ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด     ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
(3)  นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(5)  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  
(7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
           

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (3958 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


themes by am